Visie STEM-onderwijs in Provil

STEM-Visie

Het STEM-onderwijs dat in Provil wordt aangeboden baseert zich op de dimensies en principes omschreven in het STEM-kader. (dimensies, zie bijlage)

In Provil wordt een onderscheid gemaakt tussen studierichtingen waar gestreefd wordt naar STEM-specialisatie, naar STEM-geletterdheid of naar STEM-toepassingen. 
 

STEM-specialisatie:

 • Alle dimensies en principes van STEM-onderwijs komen aan bod.
 • Alle STEM domeinen (Science, technology, Engineering &Maths) worden evenwaardig geïntegreerd in projecten.
 • STEM projecten kaderen in maatschappelijke thema’s.
 • Ontwikkelen van 21st century skills bij de leerlingen.
 • STEM-specialisatie in Provil:
  • leerlijn van 1 STEM tot en met 6IW (industriële wetenschappen).

STEM-geletterdheid:

 • Verscheidene dimensies en principes van STEM-onderwijs komen aan bod.
 • Minstens 3 van de 4 STEM-domeinen worden in projecten aangeboden, al dan niet geïntegreerd.
 • Ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) binnen vakgebieden eigen aan de studierichting.
 • Projecten kaderen binnen het vakgebied eigen aan de studierichting.
 • STEM-geletterdheid in Provil:
  • leerlijn van 1 STEM tot 6EM/6EE/6SPW (elektromechanica/elektriciteit-elektronica/Sportwetenschappen).
  • leerlijn van 1 IT naar 6EM/6EE.

STEM- toepassingen:

 • Enkele dimensies en principes van STEM-onderwijs komen aan bod.
 • STEM-domeinen worden individueel in projecten aangeboden.
 • Ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) binnen vakgebieden eigen aan de studierichting.
 • Projecten kaderen binnen het vakgebied eigen aan de studierichting.
 • STEM-toepassingen:
  • leerlijn van 1IT naar 6ET/MT/BT (elektrotechnieken/mechanische technieken/bouwtechnieken).

Een aanpak voor het inrichten van dit STEM-onderwijs is bepaald en uitgeschreven.

STEM-aanpak

Binnen de school hebbende vakgroepen 1e graad/IW/EM/EE volgende aanpak vastgelegd voor de invulling van STEM-onderwijs binnen de verschillende studierichtingen met:

STEM-SPECIALISATIE (1STE GRAAD STEM, 2DE EN 3DE GRAAD IW)

 • STEM-projecten/activiteiten in Provil worden uitgewerkt in functie van leerdoelen uit leerplannen van OVSG.
  • STEM-projecten worden in een kruistabel vs. leerdoelen uitgezet.
  • Impliciete (aangeboden) en expliciete (te evalueren) doelen worden vastgelegd.
    
 • Domeinen van STEM (Science, Technology, Engineering &Maths) worden als 4 evenwaardige domeinen geïntegreerd in projecten aangeboden.
   
 • Om de kwaliteit en inhoud van projecten (incl. lesfiches) te garanderen, worden volgende kwaliteitscontroles ingebouwd:
  • STEM-sjabloon is gebaseerd op “STEM-kader 2015” van de overheid aangevuld met de STEM-visie van Provil.
  • STEM-leerlijnen worden afgetoetst aan de “STEM-kwaliteitskijker 2014” van de onderwijsinspectie.
   • Er wordt gestreefd naar het hoogste kwaliteitsniveau (3 en 4) voor alle 10 de pijlers in deze kwaliteitswijzer.
   • Projecten moeten voldoen aan minimum 8 van de 10 pijlers.
     
 • Alle STEM-projecten situeren zich binnen één of meerdere van de volgende 6 maatschappelijk relevante domeinen:
  • Mobility (Mobiliteit).
  • Safety & environment (Veiligheid & milieu).
  • Mechatronica (Industriële wetenschappen).
  • IT (Programmeren – gebruikerssoftware).
  • BIO-science (Bio-wetenschappen).
  • Technology & healthcare (Technologie in de gezondheidszorg).
    
 • Per graad worden er leerlijnen uitgewerkt voor de ontwikkeling van de "21st century skills*".
  Voor de eerste graad zijn dit volgende leerlijnen:
  • Inquirybased- anddesigninglearning.                                                                                                           (onderzoekende- en ontwerpende vaardigheden)
  • Leerlijn P-C-L: Presentation/Communication/Language.                                                                             (communiceren, presenteren en taalgebruik)
  • Research/readingcomprehension.                                                                                                               (opzoekende vaardigheden en begrijpend lezen)
 • Deze lessen gaan we ondersteunen met een gepaste didactiek (les- en klasmanagement). Aandachtpunten hierbij zijn:
  • De 4C-leermethode van LEGO-education (Connect, Construct, Contemplate& Continue) wordt in de STEM-lespraktijk toegepast.
  • Volgende werkvormen worden gevarieerd aangeboden: ndividueel, duo- en groepswerk, klassikale opdrachten.
  • Volgende leeromgevingen worden gebruikt: thuis, school, virtueel, andere.
  • Aantal uren huistaken/opdrachten is max. 1/4 van de tijd die in school ter beschikking is.
  • Bijv. project van 20 u. op school is max 5 uren opdrachten thuis.
    
 • Evaluatiemethodiek voor STEM-onderwijs:
  • Evalueren volgens het principe van “BREED evalueren” (visie Provil opgesteld in samenwerking met Universiteit Gent.).
  • Gehanteerde evaluatievorm is “permanent evalueren”.
  • Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme evaluatietool met vooropgestelde criteria.
    

*21st century skills: creativiteit, teamwork, ICT-skills, kritisch denken, probleemoplossend denken, communiceren/presenteren, sociale- culturele vaardigheden

STEM-dimensies

Dimensies en principes van STEM-onderwijs: (Bron: “STEM kader”)

1. Interactie en samengaan van de aparte STEM-componenten van het letterwoord met respect voor de eigenheid van elke component. 
2. Probleemoplossend leren via toepassen van STEM-concepten en -praktijken.
3. Vaardig en creatief onderzoeken en ontwerpen. 
4. Denken en redeneren, modelleren en abstraheren. 
5. Strategisch gebruiken en ontwikkelen van technologie. 
6. Inzicht verwerven in de relevantie van STEM op zich en voor de maatschappij. 
7. Verwerven en interpreteren van informatie over en communiceren over STEM. 
8. Samenwerken in teamverband. 
9. Verwerven van 21ste-eeuwse competenties. 
10. Innovatie.