Visie ICT

Een goed ICT beleid is in het onderwijs in het digitale tijdperk niet meer weg te denken. Als onderwijsinstelling willen we in Provil onze verantwoordelijkheid op dat vlak nemen en daarom werd een ICT-beleidsplan met plan van aanpak uitgeschreven met daarin strategische doelstellingen op verscheidene niveau’s en diverse ICT-componenten. Zo zijn er doelen met bijhorende actiepunten geformuleerd op organisatieniveau, op vakgroep- en klasniveau, op personeelsniveau en op leerlingenniveau (lesniveau). Deze doelen geven aan waar we als Provil onze ambitie uitspreken. In een plan van aanpak staat genoteerd hoe en waar we op willen inzetten en op welke manier we dit willen concretiseren.

Deze strategische doelstellingen kunnen pas gerealiseerd worden mits doorgedreven en volgehouden inspanningen van alle betrokken actoren binnen en buiten de organisatie.

De doelstellingen luiden:

  • Strategische doelstelling 1: Provil heeft een visie en strategie voor “ICT-integratie” op organisatie (school) niveau.
  • Strategische doelstelling 2: het uitbouwen en up-to-date houden van de ICT-infrastructuur van de campus en al haar afdelingen.
  • Strategische doelstelling 3: het ICT-curriculum op leerlingenniveau in Provil is inhoudelijk en methodologisch georiënteerd naar de principes van de ontwikkeling van de 21st century skills1 en houdt rekening met de leerdoelen voorgeschreven in de leerplannen. Kennis en ervaring met betrekking tot ICT vaardigheden en onderwijs wordt actief uitgewisseld en/of ontwikkeld.
  • Strategische doelstelling 4: creëren van een veilige- en toegankelijke ICT leer- en werkomgeving voor alle aanwezigen en bezoekers van de campus.
  • Strategische doelstelling 5: transparante en uniforme communicatiekanalen aanbieden en gebruiken voor interne en externe communicatie.
  • Strategische doelstelling 6: PR-kanalen van Provil aanmaken, beheren, eigentijds en up-to-date houden.
  • Strategische doelstelling 7: een duurzame ICT-ondersteuning binnen de organisatie.