Visie duurzaamheid en welzijn

Een algemene definitie van duurzaamheid luidt als volgt: “een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen”.

Als Provil willen we bijdragen aan een duurzame wereld. Duurzaamheid betekent voor ons het continu verbeteren van het algemeen welzijn van de leerlingen en het personeel op de school in relatie met milieu en maatschappij.  Wij leiden en voeden jongeren op tot degelijke jongvolwassenen die aandacht hebben voor de volgende drie aspecten:

 • de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid en veiligheid en deze van anderen,
 • het wederzijds respect voor en de solidariteit met anderen,
 • het verbeteren van het milieu en het milieubewust verwerken van materialen en grondstoffen.

Concrete aandacht voor

 • het welbevinden van medewerkers, leerlingen en ouders door
  • een waarderende en motiverende coaching en begeleiding van leerlingen en medewerkers,
  • een maximaal haalbare persoonlijkheidsontwikkeling,
  • een aantrekkelijke en inspirerende leer-, leef- en werkomgeving

          via leerlingbegeleiding en aandacht voor EQ, SQ, IQ,

 • duurzaam ecologisch en veilig handelen.

Voorbeelden

 • Themaweken: gezondheidsweek, milieuweek, week van solidariteit en burgerzin
 • Ontdekken van talent voor wetenschap en techniek, GOK, studiekeuzebegeleiding
 • Leerlingenbegeleiding, ontvangst 6de jaar basisonderwijs
 • Bijzondere aandacht voor veiligheid, materialen in labs en werkhuizen
 • Innovatief projectonderwijs

Plan van aanpak

Inleiding

Duurzame ontwikkeling (DO) is een niet meer weg te denken gespreksthema in politieke en maatschappelijke debatten. Duurzame ontwikkeling vraagt om keuzes die vaak net iets anders liggen dan onze primaire impuls ons ingeeft. Keuzes die niet alleen onze eigen directe belangen aangaan. Duurzame ontwikkeling raakt zowel de wereld van nu als de wereld van later (Unesco, 2005; Unesco, 2010; VLOR, 2010). Duurzame ontwikkeling begint bij de kinderen. Zij hebben een plek en een rol in de huidige wereld en zijn de dragers van de wereld van later. Onderwijs is een belangrijke omgeving om kinderen zich bewust te laten worden van duurzaamheidsvraagstukken. De Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties liggen daar mede aan ten grondslag (UN, 2010). 

Uit het referentiekader blijkt de morele verantwoordelijkheid die het onderwijs heeft om de rol van toonaangevende maatschappelijke katalysator voor DO op zich te nemen (onderwijs Vlaanderen, 2013). Als onderwijsinstelling willen we in Provil onze verantwoordelijkheid opnemen. Daarom werd een plan van aanpak uitgeschreven met 5 strategische doelstellingen. Deze doelen geven aan waar we als Provinciaal instituut Lommel onze ambitie uitspreken en waar we zouden willen staan tegen 2020. Deze strategische doelstellingen kunnen pas gerealiseerd worden mits doorgedreven en volgehouden inspanningen van alle betrokken actoren binnen en buiten de organisatie.

De doelstellingen luiden:

 • Strategische doelstelling 1: Provil heeft een visie en strategie voor “duurzame ontwikkeling” op maat en deze wordt gesteund door al zijn steakholders.
 • Strategische doelstelling 2: Duurzame ontwikkeling is in Provil geïntegreerd in het uitbouwen van de infrastructuur van de campus en al haar afdelingen.
 • Strategische doelstelling 3: het curriculum in Provil is inhoudelijk en methodologisch georiënteerd naar de principes van duurzame ontwikkeling. Nieuwe media en werkvormen dienen hierbij ingezet.
 • Strategische doelstelling 4: Kennis en ervaring met betrekking tot duurzame ontwikkeling en onderwijs wordt actief uitgewisseld en/of ontwikkeld (professionalisering).
 • Strategische doelstelling 5: Onderzoek, projecten en maatschappelijke uitdagingen zijn inhoudelijk en methodologisch georiënteerd naar de principes van duurzame ontwikkeling.

 

Strategische doelen

Buiten de maatschappelijke rol die we als school dienen te vervullen zijn er nog redenen te bedenken om een strategisch plan rond “duurzaamheid” op te stellen. Deze zijn als volgt te motiveren: ten eerste bleek uit de SWOT-analyse dat er nog verschillende werkpunten en opportuniteiten zijn, tenslotte komt ook uit het visie-proces van Provil naar voren dat duurzame ontwikkeling onze aandacht echt wel verdient.
Buiten het bestendigen van de sterktes die rond DO in Provil gerealiseerd werden en worden, zoals deze in de SWOT-analyse duidelijk naar voren kwamen, wil het Provinciaal instituut Lommel in de toekomst nog meer doelen realiseren. “The international Implementation Scheme for the decade in brief” van Unesco uit 2006 dient als leidraad om een goede strategie uit te zetten en om dit te realiseren.
Om de huidige zwaktes weg te werken, de opportuniteiten vorm te geven en met mogelijke bedreigingen waarop moeilijk vat te krijgen is toch rekening te houden, werden projecten voorgesteld, gekoppeld aan een ambitie-niveau, gaande van “actief” via “voorlopend” tot “”innovatief”.