Adviesorganen

Schoolraad

De schoolraad is een officieel orgaan in onze school. Hij is samengesteld uit telkens 3 vertegenwoordigers van 4 geledingen: de ouderraad, de pedagogische raad, de leerlingenraad en de lokale gemeenschap.

Een belangrijke rol van de schoolraad is op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom geeft onze directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken. Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten en dergelijke komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken die de school en de werking ervan betreffen.

Ouderraad

In onze ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de directie en het personeel. In principe kan elke ouder zich vrijwillig aansluiten begin september. Indien er zich veel ouders aanmelden, worden er verkiezingen georganiseerd.

De ouderraad van Provil tracht de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

mee te denken met de schoolleiding over het te volgen beleid,

feedback te geven aan de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad,

de school - gevraagd of ongevraagd - te adviseren,

onderzoek of informatie onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen (drugs, internetgebruik, de koers van de school),

mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen,

activiteiten die bijdragen tot een goed schoolklimaat te stimuleren.

Onze ouderraad organiseert onder andere jaarlijks een kienavond, thema-avonden en biedt hulp bij de  praktische organisatie van de proclamatie.

Leerlingenraden

De leerlingenraden (1ste graad ,2de en 3de graad) van Provil bestaan uit leerlingen die zich vrijwillig opgeven. Indien veel leerlingen zich aanmelden, worden zij verkozen door de andere leerlingen als hun vertegenwoordigers. De begeleiding is in handen van de zorgbegeleiders.

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. De leerlingen van de raad bespreken bijvoorbeeld praktische zaken zoals de inrichting van de speelplaats, de drankautomaten, de filmkeuze, het helpen organiseren van een evenement op school en de deelname in de werkgroepen van de themaweken. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de schoolraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan. Deze leerlingen helpen ook bij de organisatie van de kienavond van de ouderraad.

pedagogische raad

De pedagogische raad wordt gekozen uit en door het leerkrachtenkorps en het ondersteunend personeel. De raad streeft ernaar op de hoogte te blijven van wat onder het personeel leeft en brengt het personeel zo goed mogelijk op de hoogte van haar werking en initiatieven.

 Hij ondersteunt de dagelijkse leiding van de school en werkt samen met de graadcoördinatoren, de technisch adviseurs en de directie. In deze raad komen alle aspecten van het schoolleven aan bod en de pedagogisch-didactische werking van de school krijgt hier gestalte.

De pedagogische raad van Provil wil bijdragen tot een hoger welbevinden van het personeel en stimuleert een nauwere betrokkenheid van het personeel bij het totale schoolgebeuren. De raad hecht daarbij veel belang aan:

  • de creativiteit, verantwoordelijkheid en vrijwillige inzet van elk personeelslid,
  • de aanwezige rijkdom aan visies en ervaringen, die elkaar aanvullen en verrijken in de schoot van vakgroepen en andere samenwerkingsverbanden,
  • de vernieuwing en verbetering van de onderwijspraktijk door leerkrachten die stapsgewijs en zoekend werken aan die verbetering,
  • de participatie aan het schoolbeleid in een geest van openheid en vrije discussie.